Start » Vad är en förening?

Vad är en förening?

Vi hör ofta talas om det svenska föreningslivet. Allt vårt engagemang i olika typer av ideella föreningar lyfts av många fram som ryggraden i Sveriges civilsamhälle. Vi har idag över 200 000 ideella föreningar i landet. Trots detta finns det många svenskar som har dålig koll på vad en förening egentligen är. Enkelt uttryckt är en förening ett slags juridisk konstruktion för människor som vill komma samman på grund av något gemensamt intresse. När en grupp människor samarbetar för ett specifikt syfte, uppkommer ju vissa praktiska problem som inköp av material, lokalhyror och liknande. Föreningen är ett verktyg för att kollektivt lösa sådana saker.

En förening har fikamöte

Förening är ett ganska brett begrepp

Det finns olika typer av föreningar, och i juridiska sammanhang måste föreningstypen ofta specificeras. Ideella föreningar får bara existera utan att syssla med ekonomiska aktiviteter som direkt gynnar medlemmarna i en ekonomisk mening. Om så skulle ske blir föreningen en så kallad ekonomisk förening. Dessa har till syfte att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen, genom rent ekonomiska aktiviteter. Ideella föreningar är sannolikt den vanligaste föreningstypen i Sverige. De bildas i regel genom att tre villkor uppfylls: minst två personer bildar den, man har antagit stadgar som omfattar namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatt en styrelse. Svårare än så är det inte, vilket sannolikt förklarar den stora förekomsten av ideella föreningar.

Att registrera sin ideella förening är frivilligt. Om den uppfyller de tre villkoren ovan är det tillräckligt för att den ska bli ett så kallat rättssubjekt, vilket betyder att föreningen kan binda sig till juridiska skyldigheter. Detta innebär exempelvis att ingå avtal eller att ta lån. På så sätt blir föreningen ett utmärkt verktyg för en grupp människor att starta en verksamhet som inte är kommersiell. De ekonomiska föreningarna, existerar som sagt för att genom ekonomiska aktiviteter gynna medlemmarnas privatekonomi. En studiecirkel i småsparande kan vara ideell, trots att den syftar till att gynna medlemmarnas ekonomi. Detta eftersom det inte är ekonomiska aktiviteter, utan studier, som ska vara gynnande.

Ekonomiska föreningar är noggrannare reglerade

En ekonomisk förening har andra krav än de ideella. De ekonomiska föreningarna måste ha minst tre medlemmar, en styrelse samt vara registrerad hos bolagsverket. Om sådana föreningar skulle vara oregistrerade, svarar medlemmarna för föreningens skulder, vilket kan innebära betydande ekonomiska risker. Det ställs dessutom specifika krav på saker som rösträtt vid föreningsstämma, utdelning av överskott och liknande. Detta får den ekonomiska föreningen att mer likna ett bolag än en ideell organisation. Allt detta regleras i Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. För det svenska föreningslivet är de ekonomiska föreningarna uppenbarligen av mindre vikt än de ideella, med tanke på hur mycket krångligare de är att starta och hålla vid liv.

Det är alltså en ideell förening som passar bäst för alla syften utom de kommersiella. Tack vare att dessa föreningar är så enkla att starta och hålla vid liv underlättas det frivilliga föreningslivet betydligt. Fotbollsklubbar, hemslöjdsföreningar och allt möjligt annat som vi sysslar med på fritiden, görs möjligt med dessa smidiga verktyg för samarbete främlingar emellan. Det är först när en ideell förenings tillgångar överstiger 1,5 miljoner som en skyldighet att bokföra föreningens ekonomi inträder. Denna skyldighet drabbar naturligtvis inte majoriteten av svenska föreningar, som bedrivs i mycket blygsam skala, och således inte ens kräver arbete med bokföringen.

Föreningar ökar livskvaliteten

En förening kan verkligen göra stora samhällsinsatser. Många människor kopplar sin lycka till fritidssysslor som hobbyverksamheter, sporter och studier. Det mesta av detta möjliggörs i sin tur av den enkelhet med vilken gemene man kan starta en förening för att lösa de kollektiva åtaganden som klubbar av olika slag ger upphov till. Med tanke på det stora antalet föreningar i landet är sannolikheten stor för att hitta en som sysslar med just ens egna intressen. Att ta hjälp av paraplyorganisationer kan vara ett sätt att hitta lokala föreningar. Oavsett om man är intresserad av fotboll, akvareller, fiske eller frimärkssamling så har det svenska systemet med ideella föreningar inte bara gjort utövande möjligt, utan därtill riktigt enkelt.